KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterimiz / Tedarikçimiz,

İşbu Aydınlatma 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesinde öngörülen "Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü" gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Emay Metal Kalıp Makine Mühendislik Asansör San. Tic. Limited Şirketi tarafından hazırlanmış olup, kişisel veri niteliğindeki; isim , adres, telefon, mail adresi, iş yeri sınırları içerisindeki görüntü kayıtlarınız, şirket telefonunu aramanız halinde ses kayıtlarınız, sözleşme bilgileri ile sözleşme kapsamındaki teknik doküman , proje bilgileriniz ve üretim faaliyeti kapsamındaki kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan “Emay Metal Kalıp Makine Mühendislik Asansör San. Tic. Limited Şirketi” (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işbu Aydınlatma metni çerçevesinde işlenebilecektir.

Şirket tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen kişisel verilerin işlenme şartları dahilinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.

- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin başlıca işlenme amaçları; 6698 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sair yasal mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulayabilmek, personel yönetimi, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Ayrıca;

 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak için verileriniz işlenecektir.

- Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği başlıca kişi veya kuruluşlar, 6698 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sair yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri ayrıca 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek adına hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, tarafından işlenen kişisel verileriniz, iş ilişkisi kurulması amacı doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle ayrıca aradaki iş ilişkisi devamı sırasında işin gerekleri ve yürütülmesi sırasında elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan K.V.K. Politikamız’da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Şirket tarafından alınan kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Açık rızanızın bulunması.

hukuki sebeplerine dayanarak gerek fiziki gerek elektronik ortamlarda işlenmekte olup, kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

- Kişisel Verilerinizin Muhafaza Süresi

Şirket vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca ilgili mevzuatta öngörülen kadar muhafaza edilecek olup, ilgili mevzuatta herhangi bir süre belirtilmediği durumlarda şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olacak şekilde ve ticari yaşamın o verinin muhafazasını gerektirdiği, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek olup, aynı sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca, bu sürelerin bitiminden itibaren silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

-Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

-Kişisel Veri Sahibi Olarak Başvuru Usulü

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, kimlik bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınızı belirtten talebinizin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğegöre Emay Metal Kalıp Makine Mühendislik Asansör San. Tic. Limited Şirketi ‘nin, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Hosab Cadde, No: 33 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak yapılması halinde 6698 sayılı Kanun'un 13/ (2) fıkrası uyarınca; başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.